پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 271 1341/10/27 مفاد قانون
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 269 1346/05/25 مفاد قانون
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور 272 1371/07/05 مفاد قانون
فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرک کد مدرک
تاییدیه معاونت حفاظت و امور اراضی 100342
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز